17.10.2019 - Ekipler Amirliğine Hoş Geldiniz

Aday Öğretmen Staj Dosyası Hazırlama

Aday Öğretmen Staj Dosyası Hazırlama

Okul Deneyimi Staj Raporu Nasıl Hazırlanır? Öğretmenlik için staj dosyası hazırlama, rapor örnekleri, 1. ve 2. dönem raporları, uygulama dersi, okul deneyimi

Özel Eğitim Kurumlarında Aday öğretmen ile ilgili yapılacak işlemler; stajyerliğinin başlatılması, hazırlayıcı,temel eğitim,uygulama eğitimleri, stajyerliğinin kaldırılması Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen şekilde uygulanmaktadır…

Özel öğretim kurumlarında görevli aday öğretmen işlemleri

Birinci Bölüm / Genel Hükümler
Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı,

a)Özel öğretim kurumlarında görevli aday öğretmen, uzman ve usta öğreticilerle ilgili olarak Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerinin uygulanmasında birlik ve beraberliği sağlayıcı usulleri belirlemek,

b)Kurumlarda görevli personelin sicil ve disiplin amirlerini tespit etmektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, 625 sayılı Kanun hükümlerine göre açılan özel öğretim kurumlarında görevli personelin adaylık, sicil ve disiplin amirleriyle ilgili işlemleri kapsar. (Milletlerarası özel öğretim kurumları hariç)

Dayanak

Madde 3- Bu yönerge 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ve 30.1.1995 tarih ve 2423 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen:

“Kanun” 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nu,

“Bakanlık” Millî Eğitim Bakanlığını,

“Kurum” Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim kurumları, kurslar, dershaneler ve öğrenci etüd-eğitim merkezlerini,

“Yönetmelik” Aksi belirtilmedikçe Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğini,

“Rehber” Kendisine stajyer öğretmen, uzman ve usta öğretici yetiştirme görevi verilen asıl görevli öğretmen, uzman veya usta öğreticileri,

“Öğretici” Uzman ve usta öğreticileri,

“Personel” İdareci, öğretmen, uzman ve usta öğreticileri,

“Uzman Öğretici” Alanında yüksek öğrenim görmüş öğreticileri,

“Usta Öğretici” Öğrenimi sırasında ilgili dersi gördüğünü belgelendirenler ile alanında sertifika sahibi olan öğreticileri,

“Aday” İlk defa göreve başlayan öğretmen, uzman ve usta öğreticileri

“Temel eğitim” Adaylara, ortak özellik ve nitelikleriyle ilgili konularda verilen eğitimi,

“Hazırlayıcı eğitim”Adaylara, atandıkları hizmet sınıfları ve görevleriyle ilgili olarak verilen eğitimi,

“Uygulamalı eğitim” Adaylara, atandıkları hizmet sınıfı ve görevleriyle ilgili olarak yaptırılan stajı,

“Sınav” Temel ve hazırlayıcı eğitim dönemleri sonunda yapılacak değerlendirmeler için, adayların bilgi seviyelerini ölçme işlemini,

“Değerlendirme” Temel ve hazırlayıcı eğitim dönemleri sonunda yapılacak sınavlar ile uygulamalı eğitim sonundaki bilgi ve beceri seviyesini ölçme işlemini,

“Yıl” Bu Yönerge ile belirtilen eğitimlerde toplam bir takvim yılı esasına göre geçen süreyi,

“İlgili birim” İl/ilçe milli eğitim müdürlüğü bünyesinde adaylık işlemlerinin yürütüldüğü birimi,

İKİNCİ BÖLÜM
ADAYLIK İŞLEMLERİ

Adaylık süresi

Madde 5- Aday olarak atananların adaylık süresi bir takvim yılından az, iki takvim yılından çok olamaz.

Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki sınıflarda adaylığı kalkanlardan aday öğretmen olarak atananlar sadece uygulamalı eğitim yönünden adaylığa tabi tutulurlar.Üniversite veya yüksek okullarda en az iki takvim yılı öğretim görevlisi, öğretim üyesi veya fiilen derse girmek suretiyle araştırma görevlisi veya okutman olarak görev yapanlardan kurumlarda görev alabilme nitelik ve şartlarını taşıyanlar ile alanında en az iki yıl çalışan öğreticiler özel öğretim kurumlarında görev almaları halinde aday muamelesine tabi tutulmazlar.

Adaylık uygulaması

Madde 6- Özel öğretim kurumlarında aday görevlendirilebilmesi için (rehberlik servisinde görevli rehber öğretmen, ölçme ve değerlendirme, program geliştirme ve benzeri uzmanlar hariç) kurumda adayın branşında veya adayın branşında rehber öğretmen olabilme şartlarını taşıyan öğretmen bulunmaması halinde bu görev diğer şartları taşıyan başka branşta en az bir asıl görevli aylık ücretli öğretmen, uzman veya usta öğretici bulunması gerekir.

Adaylar, kurumlarında rehberin gözetim ve denetiminde temel, hazırlayıcı ve uygulamalı eğitimlerini tamamlarlar. Ayrıca adaylar eğitiminden sorumlu bulunan yetkililerden de yararlanarak tabi tutuldukları eğitim programlarında yer alan konuları kapsayan birer adaylık dosyası hazırlarlar.

Özel okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumlarında öğretmen olarak görev alan adaylar kurumlarında temel ve hazırlayıcı eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olmaları halinde uygulamalı eğitim için görevli olduğu kurumda ve milli eğitim müdürlüklerince tespit edilen okullarda görevlendirilirler.

Göreve başlama halinde yapılacak işlem

Madde 7-Kurumlarda görevlendirilen aday öğretmen, uzman ve usta öğreticiler geçici olurlarında belirtilen tarihten itibaren görevlerine başlatılır.

Özel okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumlarında görevli aday öğretmenin adaylık süresinin tamamlatılması için temel ve hazırlayıcı eğitim programının bitim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde milli eğitim müdürlüklerince tesbit edilen okullarda da uygulamalı eğitime başlaması gerekir. Süresi içerisinde uygulamalı eğitime başlayan veya başlamayan aday öğretmen hakkında stajyerin yetiştirilmesiyle görevli okul müdürlüğünce (7) gün içerisinde milli eğitim müdürlüğüne bilgi verilir.

Göreve başlamama halinde yapılacak işlem

Madde 8- Belgeye dayalı mazereti olmaksızın (15) gün içerisinde adaylık eğitimine başlamayanların ilgili makamca geçici olurları iptal edilerek görevine son verilir. Eğitim ile İlgili Genel İlkeler

Madde 9- Adayların;

a)Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İlke ve İnkılaplarına, Anayasa’da ifadesini bulan Türk milliyetçiliğine sadakatla bağlı kalacak, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarını milletin hizmetinde, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacak, yurt ve vatandaş sevgisiyle dolu, güler yüzlü, yol gösterici, vatandaşlara daima yardımcı, disiplinli ve bilgili personel olacak şekilde yetiştirilmeleri;

b)Hizmetin gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanarak zaman ve kaynak israfına meydan vermeden hizmetlerin en verimli şekilde yerine getirilmesini sağlayacak yönde yetiştirilmeleri,

c)Adaylık eğitimlerinin birbirini takip eden bir sıra içinde ve öğretim seviyeleri dikkate alınarak düzenlenip yürütülmesi,ç)Öğretmen, uzman ve usta öğretici olarak atanabilmeleri için adaylık eğitiminin her devresini başarı ile tamamlamış olmaları,

d)Özel okullarda görevlendirilen adaylar ile okullar dışındaki kurumlarda görevlendirilen aday öğreticiler kendi kurumlarında, özel okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumlarında öğretmen olarak görev alan görevli aday öğretmenler ise; kendi kurumlarında girmekle mükellef oldukları ders saatleri dışında kalan zamanlarında, kurumun seviyesine göre milli eğitim müdürlüklerince gösterilecek resmi veya özel okulda adaylık sürelerini tamamlamaları,esastır.

Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu

Madde 10-Eğitim ve sınav yürütme komisyonu; il/ilçe millî eğitim müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısı başkanlığında, özel öğretim kurumlarına bakan şube müdürü ve il/ilçe de bulunan özel öğretim kurumlarının, millî eğitim müdürlüklerince görevlendirilecek kurum müdürlerinden oluşur. Görevlendirmelerde kurucu müdüre öncelik verilir. Komisyonun sekreteryasını başkan tespit eder. Eğitim ve Sınav Yürütme Kurulunun Görevleri

Madde 11-Eğitim ve sınav yürütme kurulunun görevleri şunlardır:

a)Temel, hazırlayıcı ve uygulamalı eğitim programlarını hazırlamak,

b)Temel ve hazırlayıcı eğitim programlarını ve bu programların uygulanmasında gerekli araç ve gereçleri ve sınav sorularının konulara göre ağırlık derecelerini belirlemek, sınav çeşidine göre kurumlarca hazırlanan soruları komisyonda değerlendirerek sınav sorularını hazırlamak,c)Eğitici personelin niteliklerini belirlemek,ç)Her bir eğitim ve bunlarla ilgili sınavların programları çerçevesinde yapılması ve yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak,

d)Eğitim faaliyetlerini denetlemek ve denetlenmesini sağlamak,

e)Her bir eğitim devresinin süresini ayrı ayrı belirlemek,

f)Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek sonuca bağlamak,

g)Eğitim ve sınav yürütme komisyonu özel öğretim kurumlarının adayların yetiştirilmelerine ilişkin esas ve usuller konusundaki tekliflerini değerlendirerek sonuçlandırmak. Kurum Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu Madde 12-Kurum eğitim ve sınav yürütme komisyonu; kurum müdürü başkanlığında müdür yardımcısı, rehber öğretmen veya rehber eğitici ve bir öğretmen veya öğreticiden oluşur. Bu komisyonu oluşturamayan kurumlardaki adaylar hakkında, eğitim ve sınav yürütme komisyonunun uygun göreceği şekilde uygulama yapılır.

Kurum Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonunun Görevleri

Madde 13-Kurum eğitim ve sınav yürütme komisyonunun görevleri şunlardır:

a)Komisyonca alınan kararlar doğrultusunda eğitim ve sınavlarla ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek,

b)Sınav sonuçlarını adaylara tebliğ etmek, ilgili birimlere göndermek,

Temel Eğitimin İlkeleri

Madde 14-Temel eğitimle ilgili ilkeler şunlardır:

a)Temel eğitimin hedefi, adaylara, öğretmen, uzman ve usta öğreticilerin ortak özellikleriyle ilgili temel bilgileri vermektir.

b)Temel eğitim, öğretmen, uzman ve usta öğreticilere ortak bir program içinde ve adayların öğrenim durumları dikkate alınarak uygulanır.c)Temel eğitimin süresi toplam 50 saatlik programdan aşağı olmamak üzere on günden az, bir aydan çok olamaz.

ç)Temel eğitim, kurum eğitim ve sınav yürütme komisyonunca belirtilen tarihte başlar.

Temel Eğitim Programı

Madde 15- Temel eğitim programı adayların atandıkları görev ve öğrenim durumları dikkate alınarak aşağıdaki konular çerçevesinde hazırlanır.

1) Atatürk İlkeleri,

2) T.C. Anayasası,

3) Genel olarak Devlet teşkilatı,

4) Devlet Memurları Kanunu,

5) 625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu,

6) Yazışma Kuralları ve dosyalama usulleri,

7) Devlet malını ve eğitim tesis ve araç gereçlerini koruma ve tasarruf tedbirleri,

8) Halkla ilişkiler,

9) Gizlilik ve gizliliğin önemi,

10) İnkılap Tarihi,

11) Millî güvenlik bilgileri,

12) Türkçe – dilbilgisi kuralları,

Temel Eğitim Programının Uygulanması

Madde 16- Temel eğitim programı kurum eğitim ve sınav yürütme komisyonları sorumluluğunda uygulanır. Adaylar; temel eğitim programlarına rehber nezaretinde katılır. Bu süre esnasında öğrencileri değerlendiremezler. B u uygulama sonunda adayların başarı seviyelerini tespit etmek amacıyla 20 nci maddede belirtilen ilke ve yöntemler çerçevesinde temel eğitim sınavı yapılır.

[I]Hazırlayıcı Eğitimin İlkeleri[/I]

Madde 17- Hazırlayıcı eğitimin ilkeleri şunlardır:

a)Hazırlayıcı eğitimin hedefi, adayların görevleri dikkate alınarak bu görevlerin yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak ve görevlerine uyumlarını sağlamaktır.

b)Hazırlayıcı eğitim süresi toplam 110 saatlik programdan aşağı olmamak üzere bir aydan az, iki aydan çok olamaz.

c)Hazırlayıcı eğitim, temel eğitimin bitiminden sonra başlar.

[I]Hazırlayıcı Eğitim Programı[/I]

Madde 18- Hazırlayıcı eğitim programı adayların, kadro ve görevleri dikkate alınarak aşağıdaki konular çerçevesinde hazırlanır.

1)Bakanlık Teşkilatının; a)Tanıtılması, b)Görevleri, c)Teşkilatı,

ç)İlgili mevzuatı,

d)Kurumun tanıtılması,

e)Diğer kurumlarla ilişkileri,

2)Adayların göreviyle ilgili konular,

3)Eğitim ve sınav yürütme komisyonunun uygun göreceği diğer konular,

4)Adayların hazırlayıcı eğitim programları yukarıda belirtilenlerle birlikte aşağıdaki konuları kapsar..

a)Yıllık plan,

b)Ünite planı,

c)Günlük ders planı,

ç)Dersin işlenmesi için gerekli araç gereçler,

d)İş ilişkileri,

e)Uygulamada tarafsızlık,

f)İlgili diğer konular.

Hazırlayıcı Eğitim Programının Uygulanması

Madde 19- Hazırlayıcı eğitim programı eğitim ve sınav yürütme komisyonlarının sorumluluğunda uygulanır. Adaylar; hazırlayıcı eğitimi programlarına rehber nezaretinde katılır. Bu süre esnasında öğrencileri değerlendiremezler. Bu uygulama sonunda adayların başarı seviyelerini tespit etmek amacıyla 20 nci maddede belirtilen ilke ve yöntemler çerçevesinde hazırlayıcı bu konuyu forumdas.net ten çaldım eğitim sınavı yapılır. Sınavlarla İlgili İlke ve Yöntemler Madde 20- Temel ve hazırlayıcı eğitim dönemleri sonunda yapılacak sınavlarla ilgili ilke ve yöntemler şunlardır: a)Sınav test, uzun cevaplı veya uygulamalı şekilde yapılır, uygun görülen sınav çeşitlerinden biri veya birkaçı birden kullanılabilir.

b)Sınavlar önceden duyurulan, gün ve saatte yapılır. c)Sınav soruları, salon başkanı tarafından yoklama yapılıp, sınava katılmayanların tutanakla tespit edilmesinden ve sınav kurallarının adaylara açıklanmasından sonra dağıtılır. ç)Sınav soru sayılarının oranları eğitim ve sınav yürütme komisyonunca tespit edilir. d)Sınavlarda sınavın başlayışını, akışını ve bitimini, kullanılan kağıtların ve sınava giren adayların sayısını ve her adayın kullandığı kağıt adedini gösteren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanaklar salon başkanı ve en az iki gözcü tarafından imzalanır. Sınav Sorularının Hazırlanması ve Uygulanması

Madde 21- Temel ve hazırlayıcı eğitim sınav soruları, eğitim ve sınav komisyonunca görevlendirilen özel öğretim kurumlarının müdürleri tarafından; adayların ve görevleri dikkate alınarak eğitim programlarında her konu için tespit edilecek zamanlarla orantılı olacak şekilde her hizmet sınıfı için ayrı ayrı ve sınavlarda sorulacak soruların en az üç katı olmak üzere hazırlanarak kurum eğitim ve sınav yürütme komisyonlarına iletilir.Sorulacak sınav soruları, hazırlanmış bulunan bu sorular arasından konuların eğitim programlarındaki ağırlıkları dikkate alınarak, bu konuyu forumdas.net ten çaldım her konu için ayrı ayrı olmak üzere kur’a usulü ile eğitim ve sınav yürütme komisyonu tarafından tespit edilir. Sınavların test usulüyle yapılması halinde soru tesbitinde soruların üç kat olarak hazırlanması ve kur’a ile belirlenmesi yöntemi uygulanmaz.Hazırlanan sorular kurum eğitim ve sınav komisyonuna tespit edilen tarihte gönderilerek sınavlar kurumlarda yapılır. Temel ve Hazırlayıcı Eğitimin Değerlendirilmesi

Madde 22- Temel ve hazırlayıcı eğitim sonunda yapılan sınavlarda sınav kağıtları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Kurumlarca bu değerlendirmede 60 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılırlar. Başarısız sayılan adayların sınav kağıtları komisyonca en geç bir gün sonra bir defa daha okunarak değerlendirmeye alınır. Buçuklu puanlar bir üst tam puana tamamlanır. Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi Madde 23- Kurumca sınav sonuçları, sınavların yapıldığı günü izleyen iki gün içinde ilan edilerek sınav sonuçları liste halinde eğitim ve sınav yürütme komisyonuna gönderilir. Başarısız adaylara sonuçlar ayrıca yazılı olarak tebliğ edilir. İtiraz Madde 24- Adaylardan sınav sonucunda başarısız olanlar sınav sonuçlarının kendilerine tebliğini takibeden iki gün içinde dilekçe ile eğitim ve sınav yürütme komisyonu başkanlığına itiraz edebilirler. Eğitim ve sınav yürütme komisyonu bu şekilde yapılan itirazları on gün içinde bu konuyu forumdas.net ten çaldım inceler ve karara bağlar. Sonuç itiraz yapana yazı ile duyurulur. Sınavlara itiraz edenler, itirazları sonuçlanıncaya kadar bir sonraki adaylık eğitimine devam ederler. Yapılacak incelemede başarılı olamadığına karar verilenlerin başarısız oldukları eğitimleri bir defaya mahsus olmak üzere tekrarlattırılır.İtirazı inceleyen komisyonun verdiği karar kesindir.

Ayrıca, kendi yerine başkasını sınava sokanlar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınavlara Katılmama

Madde 25- Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler dışında sınavlara katılmayanlar başarısız sayılır.

Zorlayıcı sebeplerle sınava katılamadıklarını belgeleyenlerin sınavları bu özürlerinin kalktığı tarihi takip eden ilk hafta içinde yapılır.

Sınavları Geçersiz Sayılacaklar

Madde 26- Adayların adaylık eğitim sınavları aşağıdaki durumlarda geçersiz sayılır:

a)Kopya çekmeye teşebbüs etmek, kopya çekmek veya kopya vermek,

b)Sınav düzenine aykırı davranışta bulunmak,

c)Kendi yerine başkasını sınava sokmak.

Bu durumları bir tutanakla belirlenerek (a) ve (c) fıkrası kapsamına girenler hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 56 ve 57 nci maddeleri; (b) fıkrası kapsamına girenler hakkında ise eğitim ve sınav yürütme komisyonunca verilecek karar doğrultusunda işlem yapılır. Sınav Belgelerinin Saklanması Madde 27- Sınavlarla ilgili evrak kurumlarca iki yıl, yargı yoluna başvurulması halinde dava sonuna kadar saklanır.

Uygulamalı Eğitimle İlgili İlke ve Yöntemler

Madde 28- Uygulamalı eğitimle ilgili ilke ve yöntemler şunlardır: a)Uygulamalı eğitimin hedefi, adaylara hazırlayıcı eğitim döneminde verilen teorik bilgileri ve işgal ettikleri kadro ve görevleri ile ilgili diğer bilgi ve işlemleri ve kazandırılan becerileri uygulamak suretiyle tecrübe kazandırmaktır. b)Uygulamalı eğitim, hazırlayıcı eğitimden sonra eğitim ve sınav yürütme kurulunca belirtilen tarihte başlar.

c)Uygulamalı eğitim süresi toplam 220 saatlik programdan aşağı olmamak üzere, dokuz aydan çok olamaz.

ç)Adaylar uygulamalı eğitimlerini kurumlarında tamamlarlar. Özel okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumlarında görevli aday öğretmenler ise; uygulama eğitimlerini, kendi kurumlarında girmekle mükellef oldukları ders saatleri dışında kalan zamanlarında, millî eğitim müdürlüklerince gösterilecek resmi veya özel okulda tamamlarlar.

d)Uygulamalı eğitime tabi tutulan öğretmen ve öğreticiler;

1)Görevli bulundukları okulda yapılan öğretmenler kurulu toplantıları ile görevlendirildikleri her türlü kurs seminer konferans ve diğer eğitsel etkinliklere katılmak zorundadırlar.

2)Temel eğitim ve hazırlayıcı eğitim sonunda başarılı olan aday kurumunda rehberin gözetim ve denetiminde derse girebilirdeğerlendirme yapabilir ve bağımsız nöbet görevi üstlenirler.

Uygulamalı Eğitim Programları

Madde 29- Adayların uygulamalı eğitim programları eğitim ve sınav yürütme kurulu tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde kurum eğitim ve sınav yürütme komisyonlarının sorumluluğunda adayların görevlendirileceği birimin özelliği dikkate alınarak aşağıda belirtilen konularda hazırlanır: 1)Yazışma ve dosyalama kuralları 2)Sorumluluğuna verilen araç ve gereçleri kullanma ve bakımını yapma

3)Görevi ile ilgili mevzuatı bilme ve kurallarına uyma

4)İş ilişkileri

5)Çevre ilişkileri

6)Ast üst ilişkileri

7)İnsan ilişkileri

8)Gizlilik dereceleri yazışma ve gizlilik dereceli evrakın saklanması

9)Görevi ile ilgili gözlem araştırma ve incelemeler

10)Güvenlik ve koruma tedbirleri

11)Uygulamada tarafsızlık

12)Zamanın ve kaynakların verimli şekilde kullanılması

13)İlgili diğer konular

Adayların uygulamalı eğitim programları yukarıda belirtilenlerle birlikte aşağıdaki konuları da kapsar:

1)Yıllık plan

2)Ünite planı

3)Günlük ders planı

4)Dersin işlenmesi için gerekli araç gereçler

5)Atölye öğretiminde öğrencilerin yapacakları iş ve uygulamalara ilişkin temrin resimleri ve porojeler

6)Kurumun bulunduğu çevrenin ve bu çevredeki çeşitli kuruluşların eğitim faaliyetleri ve ders amaçlarının gerçekleştirilmesi yönünden incelenmesi ile ilgili hususlar

7)İnceleme gezilerinin planlanması uygulanması ve değerlendirilmesi

8)Bir kısım ders ve uygulamaları endüstride yapan okullarda öğrencilerin izlenmesi ve değerlendirilmesi

9)Sınıf ve danışman öğretmenlik çalışmaları

10)Öğretmenler kurulunun görevleri ve kurulun sekreterlik hizmetleri

11)Öğrenci rehberlik hizmetleri

12)Atölye ve laboratuarların yönetimine ilişkin konular

13)Ölçme ve değerlendirme araçlarının hazırlanması uygulanması ve geliştirilmesi

14)Kurumun genel işleyişi ile ilgili yönetmelikler

15)Kurumun yönetimi ile ilgili uygulamalar.

Uygulamalı Eğitimin Yaptırılması

Madde 30- Uygulamalı eğitim belirlenen uygulamalı eğitim programları doğrultusunda adayın görev yaptığı özel öğretim kurumu müdürünün veya Özel okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumlarında görev yapan aday öğretmenler millî eğitim müdürlüklerinin gösterdiği okul müdürünün ve kurum bu konuyu forumdas.net ten çaldım müdürünün sorumluluğunda yaptırılır. Millî eğitim müdürlükleri kurumlarda görevlendirilen adayların yetiştirilmeleri için gerekli tedbiri alır. Özel okul öncesi eğitim kurumu ve ilköğretim okullarında ilköğretim okulu seviyesinde öğrenim veren özel dershaneler ile öğrenci etüd eğitim merkezlerinde ve kurslarda görevli olan adaylar adaylık süresi içerisinde en az bir defa ilköğretim müfettişlerince teftiş edilirler. Adayların yetiştirilmelerinden kurum müdürü ile rehber sorumludur.

Rehber; Ortaokul lise ve dengi okullarda zümre öğretmenleri zümre başkanı ve kurum idaresi diğer kurumlarda zümre öğretmenleri varsa zümre başkanı ve kurum idaresi eğitim ve sınav yürütme komisyonunca hazırlanan yetiştirme programını uygular.

Rehber Eğitici ve Rehber Öğretmenlerin Seçimi Madde 31- Uygulamalı eğitim yaptıracak personel görev yaptığı kurum müdürü tarafından; yeterli görev ve meslek tecrübesine sahip hizmete yatkın ve başarılı personel arasından;

a)Aday öğretmenlerin yetiştirilmesi amacıyla rehber öğretmen

b)Öğretmenler dışındaki adayların yetiştirilmesi amacıyla rehber eğitici

görevlendirilir.

Rehber Eğitici ve Rehber Öğretmenlerin Görevleri

Madde 32- Rehber eğitici ve rehber öğretmenlerin adayların yetiştirilmesindeki görevleri şunlardır:

a)Okul veya kurum müdürünün emirleri doğrultusunda adayın uygulamalı eğitim programında gösterilen faaliyetlerin gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak

b)Adayın uygulamalı eğitim programlarına uygun olarak yetişmesi için izleme yöneltme ve rehberlikte bulunmak

c)Periyodik olarak aday hakkındaki görüşlerini raporlar halinde kurum müdürüne sunmak. Bu raporlarda adaylar hakkında;
1)Eksiklerini tamamlamaya ve yetiştirilmesine yönelik önerileri

2)Değerlendirilmesine ilişkin hususları

belirtmek

3)Varsa bu hususlara ilişkin belgeleri ibraz etmek

d)Uygulamalı eğitim süresi sonunda adayın adaylığının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin görüşünü sicil amirlerince dikkate alınmak üzere uygulamalı eğitim değerlendirme belgesindeki niteliklere uygun olarak belirtmek.

Rehber eğitici ve rehber öğretmenler bu görevlerin yerine getirilmesinde okul veya kurum müdürüne karşı sorumludurlar. Uygulamalı Eğitimin Değerlendirilmesi Madde 33- Aday uygulamalı eğitim dönemi sonunda sicil amirlerince (Ek-2) de gösterilen uygulamalı eğitim değerlendirme belgesi ile ve aşağıdaki genel özelliklere göre toplam 100 puan üzerinden değerlendirilir.

a)Genel nitelikler (10 puan)

b)Disiplin (15 puan)

c)Çalışkanlık ( 15 puan)

d)İşbirliği (5 puan)

e)Güvenirlik (5 puan)

f)Meslek Bilgisi (50 puan)

Uygulamalı Eğitim Değerlendirme Belgesinin Doldurulması

Madde 34- Adaylığın kaldırılması için uygulamalı eğitim sonunda (Ek- 2) deki uygulamalı eğitim değerlendirme belgesi:

Birinci ve ikinci sicil amirinlerince bu belgedeki değerlendirmeye esas her bir niteliğe ayrı ayrı puan verilerek doldurulur.

Değerlendirmede kesirli puan verilemez.

Uygulamalı eğitim sonunda doldurulan uygulamalı eğitim değerlendirme belgesine göre toplam puanlarının aritmetik ortalamasının 60 ve daha yukarı olması durumunda aday uygulamalı eğitimde de başarılı sayılır.

Belgelendirme

Madde 35- Uygulamalı eğitim değerlendirme belgesine göre sicil amirlerince verilen puanın adaylığın kaldırılması için gerekli olan 60 puanın altında yada değerlendirmeye esas her bir niteliğe verilen puanların verilebilecek en fazla puanın yarısı veya yarısından daha az olması durumunda az puan vermeyi gerektiren sebeplerin belge ile ispatı zorunludur. Aday ile Birlikte Çalışma Süresi Madde 36- Uygulamalı eğitim değerlendirme belgesini dolduracak sicil amirlerinin değerlendirmeye esas nitelikler çerçevesinde adayı izleme denetleme yöneltme ve rehberlikte bulunmaları ve bu belgeyi doldurabilmeleri için aday ile en az altı ay birlikte çalışmaları zorunludur. Ancak sicil amirlerinin görev değişikliği istifa ve emeklilik gibi sebeplerle görevlerinden ayrılmaları bu konuyu forumdas.net ten çaldım dolayısıyla aday ile birlikte altı aydan az çalışmaları durumunda değerlendirme belgesi adayın mevcut sicil amirleri tarafından rehber eğitici veya rehber öğretmenlerin varsa önceki sicil amirlerinin yazılı görüşleri de alınarak doldurulur. Aday ile iki aydan az olmamak üzere birlikte çalışan sicil amirlerinden ölüm ve görevine son verilme dışındaki çeşitli sebeplerle görevlerinden ayrılanlar aday hakkındaki yazılı görüşlerini varsa belgeleri ile birlikte kendi yerlerine atananlara bırakmak zorundadırlar.

Adaylığın kaldırılması

Madde 37- Kurumlarda görev alan adayların adaylıklarını kaldırma işlemleri bir takvim yılı dolmadan yapılamaz.

Eğitim programları gereği adaylık eğitimlerinin bir yıl olan en az adaylık süresini doldurmadan tamamlanması halinde başarılı olanların adaylığı kalkmış sayılmayacağından adayın kalan sürede görevine devamı sağlanarak göreve başladıkları tarihten en az adaylık süresinin dolacağı bir yılın bitiminden bu konuyu forumdas.net ten çaldım önce adaylıklarının kaldırılma işlemi yapılamaz.Adaylığının kaldırılması teklif edilenlerin adaylıkları valilikçe kaldırılır. Adaylığın kaldırıldığı tarih; kurumda göreve başlama tarihinden itibaren bir takvim yılıdır. Valilikçe adaylığı kaldırılanların durumu ilgili kuruma bildirilir onayın bir örneği ilgilinin özlük dosyasına konularak karteksine işlenir.

Adaylığın kaldırılması hususunda sicil amirlerinin olumsuz kanaat bildirmesi halinde adayların uygulamalı eğitim programını bir defaya mahsus olmak üzere tekrarlamasına atamaya yetkili makam tarafından izin verilir.

Bu durumda;

a)Adaylık süresinin temel eğitim ve hazırlayıcı eğitim sonunda yapılan sınavlarda başarısız olan adaylar bir sonraki eğitim programına alınmazlar. Adaylar başarısız oldukları eğitim devresi bir defadan fazla olmamak üzere tekrarlattırılır.

b)Bu tekrarlamalar sonucunda toplam adaylık süresi hiçbir şekilde iki yılı geçemez.

c)Tekrarlanan eğitim devrelerinin sonunda başarılı olduğu tespit edilenlerin bu maddenin 1 inci fıkrası hükümlerine göre adaylıkları kaldırılır.

Adayın ikinci yıl aynı kurumda görev yapabilmesi için sözleşmesinin yenilenmesi gerekir. Aksi taktirde aynı kurumda adaya görev verilmez. Ancak bir başka kurumca teklifinin yapılması halinde adaya bir yıl daha görev verilir.

İkinci yıl sonunda da başarısız olan adayların görevine son verilerek bir daha kurumlarda görev verilmez.Adaylıklarını süresi içerisinde tamamlayanlarla ilgili işlemi zamanında yerine getirmeyen kurum müdürleri hakkında yasal takibat yapılır.

Valilikçe yapılacak işlemler

Madde 38- İl millî eğitim müdürlüklerince adaylığı kaldırılanların atandıkları kurum türü itibarıyla ayrı ayrı ve ilk göreve başladıkları tarih ile branşlarını da belirten isim listeleri hazırlanır. Bu listeler her yıl Kasım ayı içinde Bakanlığa gönderilir.

Kurumlarda yapılacak işler

Madde 39- Adayla ilgili işlem kurum müdürlüğünce (15) gün içerisinde ilgiliye tebliğ edilir. Hizmetin Birleştirilmesi

Madde 40- Adaylık süresi içerisinde;

a)Askere gidenlerden askerlik dönüşü aynı kurumda görevine başlayanlarla

b)Kapanan veya kapatılan kurumlarla devredilen kurumlarda görevli adaylar kurumun kapandığı veya devredildiği tarihten itibaren 4 ay içerisinde başka bir kurumda görev almaları halinde önceki hizmet süreleri adaylık süresinin tesbitinde dikkate alınır.

Bu hüküm haricinde görev yeri değişenlerin adaylık sürelerinin hesabında bir önceki görev yerindeki hizmet süresi dikkate alınmaz.

Adaylık süresinde göreve devam etmeme

Madde 41- Adaylık süresinin eğitim devrelerinin her birinde rapor tutukluluk gibi çeşitli sebeplerle toplam eğitim sürelerinin dörtte birinden daha fazla görevine devam edemeyen adayların adaylıkları atamaya yetkili makam tarafından devamsızlık yapılan devre tekrarlattırılır. Eğitim devresinin ikinci bu konuyu forumdas.net ten çaldım tekrarında da bu durumun devam etmesi halinde ilgilinin görevine son verilir. Adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde öğretmenlikle bağdaşmayacak durumları ve göreve devamsızlıkları tespit edilen adayların sicil amirlerinin teklifi ile valilikçe görevle ilişkileri kesilir.

Bu gibilere 3 yıl süre ile özel öğretim kurumlarında görev verilmez. Adaylık formu Madde 42- Adaylığın kaldırılmasıyla ilgili olarak(EK:2) formu kullanılır.

Girilecek ders saati sayısı

Madde 43- Adaylar kendi kurumlarında bu Yönergede belirtilen usul ve esaslar dahilinde temel eğitim ve hazırlayıcı eğitim sonunda yapılan bu konuyu forumdas.net ten çaldım sınavda başarılı olanlara haftada azami; a)Lise seviyesindeki kurumlarda görevli aday öğretmen uzman ve usta öğreticiler (15)

b)Okul öncesi eğitim ilkokul ve ortaokul seviyesindeki kurumlarda görevli aday öğretmen uzman ve usta öğreticiler (18)c)Kurslarda görevli aday uzman ve usta öğreticiler (20) saat derse girerler.

Kendi kurumlarında girmekle mükellef oldukları ders saati dışında kalan zamanlarında;

a)Okullar dışındaki kurumlarda görevli aday öğretmenler adaylık sürelerini tamamlayacakları resmi veya özel okullarda haftada (12-15)

b)Okullarda görevli aday öğretmenler kendi kurumlarında haftada (12-15)

saat görev yaparlar.

c)Kurslarda görevli aday uzman ve usta öğreticilere ayrıca kendi kurumlarında (20) saat daha ders verilir veya (20) saat kurs idaresince uygun görevlerde çalıştırılabilir.

Okullar dışındaki kurumlarda görevli aday öğretmenlerin sicil amirleri

Madde 44- Okullar dışındaki kurumlarda görevli aday öğretmenlerin bu konuyu forumdas.net ten çaldım1 inci sicil amiri görev yaptıkları kurum müdürü ile staj yaptıkları okul müdürüdür. Adaylar hakkında tanzim edilecek raporlarda her ikisinin de görüşüne yer verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SİCİL VE DİSİPLİN AMİRLERİ

Sicil Amirleri

Madde 45- Özel öğretim kurumlarında görevli personelin 1 inci 2 nci ve gerektiğinde görüşüne başvurulacak 3 üncü sicil amirlerinin kimler olacağı çizelgede gösterilmiştir. (EK : 1)

Disiplin amirleri

Madde 46- Kurumlarda görevli personelin disiplin amirleri 625 sayılı Kanunun 47 inci ve 48 inci maddeleri gereğince 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanuna dayalı Yönetmeliklerle yetkili kılınan amir ve mercilerdir.

Sicil Raporlarının Doldurulmasındaki Usul ve Esaslar

Madde 47- Sicil raporlarının düzenlenmesi ve muhafazası gibi hususlarda dengi resmi okullar mevzuatına göre hareket edilir. Özel öğretim kurumlarında görevli idareci öğretmen uzman ve usta öğreticilerin sicil raporlarının doldurulmasında ilgili zümre başkanının da yazılı görüşü alınır. Zümre başkanınca öğretmen bu konuyu forumdas.net ten çaldım hakkında verilen yazılı görüş sicil raporunun ekinde atamaya yetkili makama gönderilir. Özlük dosyası Madde 48- İl millî eğitim müdürlüklerinde idareci öğretmenuzman ve usta öğreticiler için özlük dosyası tutulur. Bu dosyada ilgilinin: a)Adı ve soyadı b)Kurum sicil numarası sigorta sicil numarası görev yaptığı kurumla ilgili bilgiler c)Doğum yeri tarihi cinsiyeti medeni hali

ç)Nüfus hüviyet cüzdanı ile öğrenim belgesinin tasdikli suretleri

d)Bildiği yabancı diller derecesi ile bunlara ait belgeler e)Yaptığı lisans üstü eğitimi staj ve incelemeleri f)Askerlik durumug)Adaylık ve asli göreve atanma işe başlama tarihi

h)Hizmetiçi eğitim durumu

ı)Siciline işaretlenmek üzere kendisi tarafından verilen yayın ve eserleri

i)Aldığı takdirname ve ödüller

j)Hakkında yapılan disiplin soruşturmalarına dair evrak ve verilen disiplin cezaları k)Teftiş ve denetleme raporları

l)Hakkında dava açılmış hükümlülük (affedilmiş olsalar bile) men’i muhakeme veya beraat kararı

m)Sağlık durumuna görevden uzaklaştırma yaptığı fahri hizmetler aldığı izinlere ait bilgi ve belgeler n)Göreve tayin edilmesi esnasında istenen belgeler (teklif fişi sözleşmeleri çalışma izin onayları ve benzeri)

o)Gizli sicil raporları

ö)Karteksi

bulunur

Ayrıca gerekli evrak ve yazışmaların bulunduğu bir özlük dosyası ilçe millî eğitim müdürlüğü ve kurumlarda tutulur. Özlük dosyasının istenmesi

Madde 49- İdareciöğretmen uzman veya usta öğreticinin başka bir il veya ilçede görev alması halinde önceki görev yerinin bağlı olduğu millî eğitim müdürlüğündeki özlük dosyası yeni görev aldığı kurumun bağlı olduğu millî eğitim müdürlüğünce istenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER

Diğer Konular

Madde 50-Bu Yönergede hüküm bulunmayan diğer konularda resmi mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Kaldırılan mevzuat Madde 51- Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilgili genelge ve emirlerle 11.5.1993 tarih ve 54905 sayılı onayla kabul edilen Yönerge yürürlükten kalkar.

Ek Madde 1-Özel öğretim kurumlarında göreve başlayan aday öğretmenlerin eğitime başlama tarihleri resmi okul aday öğretmenlerinin temel ve hazırlayıcı eğitime başlama tarihleri ile aynı tarihe rastlaması ve eğitim ve bu konuyu forumdas.net ten çaldım sınav yürütme komisyonunca da uygun görmesi halinde resmi okullarda görevli aday öğretmenlere uygulanacak programa dahil edilirler. Geçici Madde 1-Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce göreve başlayan adaylar hakkında 11.5.1993 tarih ve 54905 sayılı onayla kabul edilen Yönerge hükümleri uygulanır.

Yürütme Madde 52- Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür. Yürürlük Madde 53- Bu Yönerge Onayı tarihinde yürürlüğe girer.

OKUL DENEYİMİ STAJ RAPORU

STAJ RAPORU İNDİR

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.