Hürriyet Kasidesi Açıklaması, Türkçesi, Tahlili

 • 27 Şubat 2016
 • 6.274 KEZ OKUNDU
Hürriyet Kasidesi Açıklaması, Türkçesi, Tahlili

Hürriyet Kasidesi ve Açıklaması, kaside incelemesi, söz sanatları, yazarı, günümüz Türkçesine çevrilmiş hali, yorumu, tahlili, ne anlatılmıştır, kim yazmıştır, konusu nedir? 

Hürriyet Kasidesi Açıklaması Günümüz Türkçesi ile

Hürriyet Kasidesi edebiyatımızın mihenk taşlarından biri olan Namık Kemal eseridir. Bu paylaşımımızda Hürriyet Kasidesi günümüz Türkçesi halini, çevirisini, Hürriyet Kasidesi nde bulunan söz sanatlarının edebi tahlilini yapmaya çalıştık.

görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selametten
çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı hükûmetten

usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten
mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez ianetten

hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma
yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadr ü kıymetten

vücudun kim hamir-i mâyesi hâk-i vatandandır
ne gam rah-ı vatanda hak olursa cevr ü mihnetten

muini zalimin dünyada erbab-ı denaettir
köpektir zevk alan sayyad-ı bi-insafa hizmetten

hemen bir feyz-i baki terk eder bir zevk-i faniye
hayatın kadrini âli bilenler hüsn-i şöhretten

nedendir halkta tul-i hayata bunca rağbetler
nedir insana bilmem menfaat hıfz-ı emanetten

cihanda kendini her ferdden alçak görür ol kim
utanmaz kendi nefsinden de ar eyler melametten

felekten intikam almak demektir ehl-i idrake
edip tezyid-i gayret müstefid olmak nedametten

durup ahkam-ı nusret ittihad-ı kalb-i millette
çıkar asar-ı rahmet ihtilaf-ı rey-i ümmetten

eder tedvir-i alem bir mekînin kuvve-i azmi
cihan titrer sebat-ı pay-ı erbab-ı metanetten

kaza her feyzini her lutfunu bir vakt için saklar
fütur etme sakın milletteki za’f u betaetten

değildir şîr-i der-zencire töhmet acz-i akdamı
felekte baht utansın bi-nasib- erbab-ı himmetten

ziya dûr ise evc-i rif’atinden iztırâridir
hicâb etsin tabiat yerde kalmış kabiliyetten

biz ol nesl-i kerîm-i dûde-i osmaniyânız ki
muhammerdir serâpâ mâyemiz hûn-ı hamiyetten

biz ol âl-i himem erbâb-ı cidd ü içtihâdız kim
cihangirâne bir devlet çıkardık bir aşiretten

biz ol ulvi-nihâdânız ki meydân-ı hamiyette
bize hâk-i mezar ehven gelir hâk-i mezelletten

ne gam pür âteş-i hevl olsa da gavgâ-yı hürriyet
kaçar mı merd olan bir can için meydân-ı gayretten

kemend-i can-güdâz-ı ejder-i kahr olsa cellâdın
müreccahtır yine bin kerre zencîr-i esâretten

felek her türlü esbâb-ı cefasın toplasın gelsin
dönersem kahbeyim millet yolunda bir azîmetten

anılsın mesleğimde çektiğim cevr ü meşakkatler
ki ednâ zevki aladır vezâretten sadâretten

vatan bir bî-vefâ nâzende-i tannâza dönmüş kim
ayırmaz sâdıkân-ı aşkını âlâm-ı gurbetten

müberrâyım recâ vü havfden indimde âlidir
vazifem menfaatten hakkım agrâz-ı hükümetten

civânmerdân-ı milletle hazer gavgâdan ye bidâd
erir şemşîr-i zulmün âteş-i hûn-i hamiyetten

ne mümkün zulm ile bidâd ile imhâ-yı hürriyet
çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyetten

gönülde cevher-i elmâsa benzer cevher-i gayret
ezilmez şiddet-i tazyikten te’sir-i sıkletten

ne efsunkâr imişsin ah ey didâr-ı hürriyet
esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten

senindir şimdi cezb-i kalbe kudret setr-i hüsn etme
cemâlin ta ebed dûr olmasın enzâr-ı ümmetten

ne yâr-ı cân imişsin ah ey ümmid-i istikbâl
cihanı sensin azad eyleyen bin ye’s ü mihnetten

senindir devr-i devlet hükmünü dünyaya infâz et
hüdâ ikbâlini hıfzeylesin hür türlü âfetten

kilâb-ı zulme kaldı gezdiğin nâzende sahrâlar
uyan ey yâreli şîr-i jeyân bu hâb-ı gafletten

Hürriyet Kasidesi Günümüz Türkçe Çeviri ve Anlamı

çağın değer yargılarını doğruluktan ve samimiyetten sapmış görerek kendi arzumuz ve saygınlığımız ile devlet kapısından ayrıldık

kendini insan bilenler halka hizmet etmekten usanmaz, mürüvvet sahibi olanlar zavallılara yardım etmekten kaçınmaz

eğer millet, hor görülmüşse onun şanına bir eksiklik geleceğini sanma; yere düşmekle cevher, değerinden özünden birşey kaybetmez

vücudun mayası, vatan toprağıdır; bu vücut, acı ve sıkıntı içinde vatan yolunda toprak olursa, en küçük bir üzüntü duyulmaz

dünyada zalimin yardımcısı, aşağılık kimselerdir; insafsız avcıya hizmetten zevk alan ancak köpektir

hayatın değerini şöhretin güzelliğinden üstün tutanlar ile geçici zevklere ebedî feyiz tercih edilir

insanlarda hayatın uzamasına bunca düşkünlük nedendir; insan emaneti koruyacağı yerde ondan niçin menfaat bekler?

kişi dünyada herkesten kendini alçak görür, ayıplanmaktan kaçınır, fakat kendi nefsinden utanmaz

akıllı ve bilinçli olanların, yaptıklarından pişman olup çalışmalarını artırması ve bunlardan ders alması, felekten intikam almak demektir

başarının, üstünlüğün değeri, milletin gönül birliğinde durur; koruma ve kollama eserleri ise ümmetin düşüncesinin çarpışması ile çıkar

iktidar sahibi bir kişinin azim gücü, dünyanın bir düzene girmesini sağlar; metanet sahibi kişilerin ayaklarını sağlam basması ile cihan titrer

kader, her feyzini, her lütfunu bir zaman için saklar; milletteki gevşeklikten, zayıflıktan sakın korkma!

zincire vurulmuş aslana ayaklarının güçsüzlüğü töhmet değildir; bu dünyada nasipsiz himmet sahiplerinden talih utansın

işık yüksekliğin doruğundan uzaksa çaresizliktendir; tabiat yerde sürünen kabiliyetten utansın

biz o osmanlılar boyunun ulu soyundanız; mayamız, bütünüyle şehadet kanıyla karılmıştır

biz o yüce hamiyetli, çalışkan ve güçlü kişileriz ki bir küçük aşiretten dünyaya hükmeden bir devlet meydana getirdik

biz o yüce yaratılışlı milletiz ki hamiyet meydanında ayaklar altında toprak olmaktan bize ölüm daha iyi gelir

hürriyet mücadelesi korkulu ateş olsa ne dert, yiğit olan bir insan gayret meydanından kaçar mı?

cellâdın can yakan kemendi acımasız bir ejder bile olsa, yine bin defa esaret zincirinden daha iyidir

felek her türlü eziyet yollarını toplasın gelsin, millet yolunda hizmetten dönersem kahpeyim

bu yolda çektiğim acılar, sıkıntılar anılsın; bunun en basit zevki bile vezirlikten, sadrazamlıktan daha iyidir, yücedir

vatan, bir vefasız alaycı sevgiliye dönmüş, aşkına bağlı olanları gurbet acılarından ayırmıyor

korkudan, yalvarma yakarmadan uzağım; benim yanımda görevim menfaatimden, hakkım hükûmetin kötü niyetlerinden daha üstündür

ey adaletsiz, milletin yiğitleriyle mücadeleden sakın; senin zulmünün kılıcı hamiyet kanının ateşi karşısında erir

zulüm ile, işkence ile hürriyeti ortadan kaldırmak ne mümkün; eğer kendinde bir güç görüyorsan insanoğlundan idraki kaldırmaya çalış

gönülde çalışma gevheri, elmas cevherine benzer; ağırlığın tesirinden, baskının şiddetinden ezilmez

ey hürriyetin güzel yüzü, sen ne büyüleyici imişsin gerçi esaretten kurtulduk derken senin aşkının esiri olduk

şimdi kalbi fethedecek güç sendedir, güzelliğini gizleme; güzelliğin, milletin nazarlarından ebediyete kadar uzak kalmasın

ey geleceğin umudu, sen ne can dostuymuşsun; dünyayı bütün üzüntü ve sıkıntılarından kurtaran sensin

hükmetme çağı senindir, hükmünü dünyaya geçir; allah yüceliğini her türlü belâlardan korusun

ey yaralı kükreyen aslan, senin gezdiğin güzel sahralar zulmün köpeklerine kaldı, artık gaflet uykusundan uyan!

NAMIK KEMAL

Hürriyet Kasidesi ve Kasidede Bulunan Söz Sanatları

1 Beyit : Münharif-Sıdk : Tezat
Bab-ı Hükümet : Mecaz-ı Mürsel

2 Beyit : İanet-Hizmet : Tenasüp

3 Beyit : Yere düşmekle cehver sakıt olmaz kadr ü kıymetten : İrsal-i Mesel ve Kinaye
Yere düşmekle cehver : (Zulüm altında millet) : Teşbih
Kadr-Kıymet : Tenasüp

4 Beyit : Hak kelimleri her beyitte tekrarlandığı için : Tekrir
Gam-Cevr-Minnet : Tenasüp
Vücudun mayası – Vatan toprağı : Teşbih

5 Beyit : Denaet-Köpek-Sayyad : Tenasüp
Köpektir zevk alan sayyad-ı bi-insafa hizmetten :İrsal-i Mesel ve Kinaye
Zalimin yardımcısı-köpek : Teşbih
Hizmetten zevk alan-köpek : Teşbih

6 Beyit : Fani-Baki : Tekrir
Bir kelimesi her beyitte tekrarlandığı için : Tekrir

7 Beyit : Nedendir-Nedir : İstifham

8 Beyit :
Utanmak-Ar eylemek : Tenasüp

9 Beyit : Söz sanatı yok!

10 Beyit : İttihad-İhtilaf : Tezat

11 Beyit : Alem-Cihan : Tenasüp
Azim-Metanet : Tenasüp
Cihan : (Korkak insan ) Açık İstiare
Cihana verilen insani özellikler ile : Teşhis

12 Beyit : Za’f-Betaet : Tenasüp
Her kelimesi her beyitte tekrarlandığı için : Tekrir
Kader : ( Feyz ve lütufları içinde saklayan bir insan ) Kapalı İstiare

13 Beyit : Zincirlere vurulmuş aslan : (Millet) Açık İstiare
Talih-Nasip : Tezat
Talih utansın : Teşhis

14 Beyit : Işık çaresizliktendir : Teşhis
Tabiat utansın : Teşhis
Kabiliyet : (Yerde sürünen bir canlı) : Kapalı İstiare

15 Beyit : Maya-Boy-Soy : Tenasüp
Baş-Ayak : Tezat

16 Beyit : Hamiyet-Çalışkan : Tenasüp

17 Beyit : Biz kelimesi her beyitte tekrarlandığı için : Tekrir
Hak kelimesi her beyitte tekrarlandığı için : Tekrir
Mezar-Toprak : Tenasüp

18 Beyit : Ne : İstifham
Kaçar mı : İstifham
Hürriyet mücadelesi-korkulu ateş : Teşbih
Merd-Gavga : Tenasüp
Kaçmak-Merd : Tezat

19 Beyit : Celladın can yakan kemendi : (Zalimler) : Açık İstiare
Celladın can yakan kemendi-Ejder : Teşbih

20 Beyit : Gelmek-Dönmek : Tezat

21 Beyit : Cevr-Meşakkat : Tenasüp
Vezaret-Sadaret : Tenasüp

22 Beyit : Nazen-Aşk-Sevgili : Tenasüp
Vatan : Teşbih

23 Beyit : Agraz-ı hükümet : Sürgünler : Mecaz-ı Mürsel

24 Beyit : Ey : Nida
Ateş-Erimek : Tenasüp

25 Beyit : Zulüm-İşkence : Tenasüp

26 Beyit : Cevher kelimesi her beyitte tekrarlandığı için : Tekrir
Gönülde çalışma-Elmas cevheri : Teşhis
Cevher-Elmas : Tenasüp
Şiddet-Tazyik : Tenasüp

27 Beyit : Ey : Nida
Hürriyet-Esaret : Tezat
Esaret-Esir : Tenasüp
Hürriyet-Büyüleyici : Teşbih

28 Beyit : Hürriyet : (Güzel insan) : Kapalı İstiare

29 Beyit : Ye’s-Mihnet : Tenasüp
Hürriyet : Geleceğin umudu : Teşbih
Hürriyet : Can dostu : Teşbih

30 Beyit : Hürriyete insani özellikler verilmiş : Teşhis

31 Beyit : Ey : Nida
Yaralı kükreyen aslan : (Hürriyet) : Açık İstiare
Zulmün köpekleri : (Zalim) : Açık İstiare
Hürriyet : Teşhis

Hürriyet Kasidesinin Yapı Özellikleri ve İncelenmesi

1a) Bu tür ses benzerlikleri ile şiire has bir ahenk yakalanmıştır Şiirlerde bu tür ses benzerlikleri redif ve kafiye şeklinde isimlendirilirler Tekrar eden “-den” ler redif “-et’ler tam kafiyedir

1b) Bu kelimeler kendine özgü bir söyleyiş tarzı ritim oluşturacak şekilde şiirde kullanılmıştır Dikkat edilirse bütün kelimelerde ünlü harflerin uzun okunması gereklidir Kelimelerin bu şekilde kullanılması “şiirdeki söyleyiş tarzı ve ses değerlerinin bir arada düşünüldüğünü bize gösterir Bu şekilde kullanımla birlikte şiirin ahenginin ses akışı söyleyiş ritim ve her türlü ses benzerlikleriyle sağlandığını göstermektedir.

2a) Kasideler övgü şiiridir Divan edebiyatı geleneğine mensup şairler genellikle padişahlara sadrazamlara ve devlet büyüklerine bu tür şiirler yazmışlardır Nefî’nin kasidesi de Sultan Murad Han’a yazılmıştır. Bu kasidedeki dil söz sanatları kullanılan kelime ve tamlamaların Arapça ve Fars-çayla yüklü olması şiirin yazıldığı dönemle ilişkilidir Namık Kemal’in kasidesi ise şekil açısından Divan şiiri geleneğine bağlıdır Fakat bu kasidegeleneğin körü körüne devam ettiricisi olamaz Öncelikle bu kaside ne padişaha ne de devlet ileri gelenlerine yazılmıştır Soyut bir kavram olan “hürriyet”e yazılmıştır Divan şiirinin kasidecilik geleneğinde kasideler hep “somut” konular üzerinde yazılmıştır Ayrı*ca bu kasidenin kendine has bir başlığı vardır Divan şiiri geleneğinde kasidelerin özel bir başlıkları da bulunmaz İki kaside de övüleceklerin niteliğine uygun şatafatlı bir üslupla yazılmıştır Söyleyiş özellikleri bakımından da iki kaside de ses tekrarları ritim ve ses akışı bakımından ortaktır

2b) Bu kasidelerin söyleyiş tarzları ile yazıldıkları dönemlerin edebî siyasi ve sosyal özellikleri arasında bir ilişki kurulabilir Nefî’nin yaşadığı çağda kasideler bu şekilde yazılıyordu Bu tarzdan o devrin zihniyetine ulaşabiliriz Kaside bir Osmanlı Padişah’ına sunulduğu için şair söz sanatlarını padişah’ın övülmesi için çok fazla kullanmıştır Şiirin iç akışında kasidenin sunulduğu kişinin özelliklerini yansıtan kelime ve tamlamalar seçilmiştirNamık Kemal’in kasidesi ise soyut bir konuya yazıldığı için şair çok fazla mübalağa sanatını kullanmamıştır Bu durum şiirlerin yazıldığı ortamın zihniyetiyle yani edebî siyasi ve sosyal özelliklerime yakından ilgilidir

3a) Hürriyet Kasidesi’ni oluşturan birimlerin yerleri değiştirildiğinde şiirin akışında ve anlamında bir değişme ve bozulma meydana gelir Bu birimler ahenkli bir biçimde kasidenin yapısını oluşturmaktadır Bu yapıdan herhangi bir birimi çıkarır ya da bu yapıya onunla ilgisiz bir birim eklersek şiirin ken*dine has sistemi mutlaka bozulur Edebiyat eserleri kendilerine özgü bir sisteme sahiptir Bu sistem dışarıdan yapılacak müdahalelerle çabucak bozulur veya değişikliğe uğrar

3b) Hürriyet Kasidesi’ni oluşturan birimleri anlamlı bir bütün hâline getiren unsur şiirin temasıdır Çünkü tema etrafında anlamlı birimler birbirleriyle ahenkli bir bütün oluşturarak temaya birleşirler

4a) Klasik Türk Edebiyatında Kaside Nazım Şeklinin Yapı Özellikleri
1 Genellikle 31-99 beyitten oluşur
2 Nesib girizgâh methiye tegazzül fahriye ve dua bölümlerinden oluşur
3 Kafiye düzeni aa / ba / ca şeklindedir
4 Kasidenin sonlarına doğru şair mahlasını kullanır
5 İthaf edildiği kişinin adını içeren bir başlığı vardır

Hürriyet Kasidesi  Yapı Özellikleri

 1. 31 beyitten oluşmuştur
 2. Klasik bölümler yoktur
 3. Kafiye düzeni “aa/ba/ca” şeklindedir
 4. Şair son beyitte mahlasını kullanmamıştır
 5. Kaside soyut bir kavram için yazılmıştır başlığı da bu soyut kavramdır.

b) Hürriyet Kasidesi’nin kaside nazım şekliyle yazılması ve kasidenin klasik yapı özelliklerinden farklılıklar göstermesi bu devirdeki yenileşme çabalarının etkisinin edebî eserlere de yansıdığını göstermektedir. Bu devrin şairleri eski nazım şekillerini kullanmakla birlikte şiirlerin içeriklerinde büyük değişiklikler yapmışlardır Eskiden kaside yine beyitlerle yazılıyordu yeni devirle birlikte kasidenin bütün şekil özellikleri aynen kullanılmışşiirde işlenen konu değiştirilmiştir Namık Kemal “hürriyet’e övgülerini sunmuştur

5
“Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selâmetden
Çekildik izzet ü ikbâl ile bâb-ı hükûmetden”
“Biz ol nesl-i kerîm-i dûde-i Osmâniyânız kim
Muhammerdir ser-â-pâ mâyemiz hûn-ı şehâdetden”
“Biz ol âlî-himem erbâb-ı cidd ü içtihadız kim
Cihangîrâne bir devlet çıkardık bir aşîretden”

“Biz ol ulvî-nihâdânız ki meydân-ı hamiyyetde
Bize hâk-i mezar ehven gelir hâk-i mezelletden”

dizelerinde tarihî değerlere değinilmiştir ilk beyitte “bâb-ı hükûmet’Ie devletin icra yetkisine sahip kurumu kastedilmektedir Şairin yaşadığı devirde devlet hükümetler aracılığıyla yönetiliyordu Diğer beyitlerde de Osmanlı merkeze alınarak tarihsel bilgilerle birlikte şairin yorumları okura sunulmuştur

“Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetden
Mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez i’ânetden”

“Hakîr olduysa millet sânına noksan gelir sanma
Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadr ü kıymetden”

“Vücûdun kim hamîr-i mâyesi hâk-i vatandandır
Ne gam râh-ı vatanda hâk olursa cevr ü mihnetden”

“Muîni zâlimin dünyâda erbâb-ı denâettir
Köpektir zevk alan sayyâd-ı bî-insâfa hizmetden”

“Hemen bir feyz-i bakî terk eder bir zevk-ı fânîye
Hayâtın kadrini âlî bilenler hüsn-i şöhretden”

dizeleri ve genel olarak şiirin hemen bütün dizelerinde sosyal değerlerle ilgili kelime ve ifadelere rastlanmaktadır Birinci beyitte “insanlara yardım etmenin öneminden” ikinci beyitte “zor durumda olan fakat değerli milletlerin bu zor durumda değerinden hiçbir şeyin eksilmeyeceğinden”üçüncü beyitte “vatan sevgisinden” dördüncü beyitte “zalimlerin vasıfları” beşinci beyitte “dünyanın geçici zevklerine değer verenlerin yanlış yolda olduklarına değinilmektedir

6) Tanzimat dönemi yeni değer ve kavramlarla yeni türlerin bir arada kullanıldığı bir dönemdir Bu devirde başlatılan sosyal siyasi askerîekonomik idarî yenilikler insanların dünya algısını da belli oranda etkilemiştir. Eskiden insanların hürriyetle ilgili bir sorunları yoktu Ama devrin sosyal ve siyasi yapısının etkisiyle hürriyet üzerinde konuşmak değerli bir hal aldı Bunun en önemli sebebi Avrupa’dan ithal edilen kavramlardeğer yargılarıyla Osmanlı devletinin zor bir devirden geçmesidir Devlet sa*vaşlarda yeniliyor ekonomisi çok kötüye gidiyordu Bu durumda yaşayan insanlar da ülkelerinin ba*ğımsızlığını kaybedeceğinden korkuyorlardı Şair de hürriyet’in bu devirde yaşayanlar için neden önemli olduğunu şiirinde anlatmaya çalışmıştır Sonuç olarak bu şirin devrin gerçekliğini doğru bir biçimde yansıttığını söyleyebiliriz

7 ) Divan şiirinde işlenen temalar: Aşk tabiat güzellikleri din ve devlet büyüklerine övgü tasavvuf ve ahlak

Hürriyet Kasidesi Teması : Hürriyet sevgisidir

Divan şiirinde işlenen temalar daha bireyseldir Şairler toplumun sorunlarıyla ilgili çok fazla eser vermemişlerdir Değişen çağla birlikte insanların sorunları da artmış ve değişmiştir Osmanlı devleti 19 yüzyılda birçok sorunla baş etmeye çalışırken bireysel ve toplumsal sorunlar çığ gibi büyümüştür Namık Kemal’in eseri de bu devirde yaşanan sorunların edebiyat eserlerine yansımış hâlidir

b Yenileşmeyle birlikte devlet karşısında bir halkı değil tek tek bireyleri muhatap olarak görme*ye başlamıştı Bunda Avrupa devletlerinin yaydığı fikir akımlarının etkisi büyük olmuştur Artık insan*lar toplumu değil de bireysel rahatını düşünmeye başlıyordu Bu da bireyselliğin çiçeklenmesinetop*lumsal bağın kopmasına sebep olacaktı Avrupalılar zenginlikleri oranında bencil bir bireyselliğe sa*hipti Başka bir devletin de zengin olmasıonların çıkarına değildi Bu sebepten devletler arasında savaşlar bile çıkacaktı Yenileşme döneminde işlenen temalarda “toplumsallık” ön plana çıkarılmıştır Dağılan bir devleti bir arada tutabilecek en önemli harç tabii ki “toplumsal kenetlenme” olacaktı.

8 Hürriyete Doğru ve Hürriyet şiirlerinde “bireysel” bir hürriyet anlayışı hissedilmektedir Şairler her ne kadar hürriyet sevgisinden bahsetseler dehürriyetin bir kişi için olan anlam ve öneminden bahsetmektedirler. Hürriyet Kasidesi’ndeki “hürriyet” kavramı bireysel değil toplumsaldır Şairsadece kendi hürriyetinden değil ortak değerler etrafında toplandıkları toplumun hürriyetinden söz etmektedir Bu toplum için hürriyetin ne anlama geldiğini anlatmaktadır Namık Kemal

9)Hakîr olduysa millet sânına noksan gelir sanma
Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadr ü kıymetden
Bu beyitte şair “altın yere düşmekle değerinden bir şey kaybetmez” atasözünü kullanarak iktibas (alıntı) sanatını uygulamıştır Bu sanatta şair sözüne vuruculuk katmak için deyimler atasözleri ayet ve hadisleri şiirinde kullanır Bu dönemde ülkenin içinde bulunduğu kötü durum anlatılmak istenmekte*dir Şair milleti değerli bir taşa benzetmiş ve milletin eski zenginliğini kaybetmesini cevherin yere düşmesi şeklinde düşünmüştürŞaire göre eski güzel günler yeniden gelecektir Devletin ve milletin asıl değeri bu sefer ortaya yeniden çıkacaktır

Durur ahkâm-ı nusret ittihâd-ı kalb-i miüetde
Çıkar âsâr-ı rahmet ihtilâf-ı re’y-i ümmetden

Bu beyitte de milletin bir amaca doğru birlik içinde yürümesinin öneminden bahsedilmektedir Devrin şartları icabı ve diğer devletlerin baskıları sonucu ülke parçalanmanın eşiğinde bulunmaktadır Ülkeyi bu durumdan kurtaracak yegane güç milletin fikir birliğine sahip olarak tek bir amaç etrafında kenetlenmesidir Bu kenetlenme olmazsa ülke kısa sürede parçalanacaktır Beyitte peygamberimizin bir hadisine telmih (hatırlatma) yapılmıştır “Ümmetimin fikir ayrılığından rahmet beklenir” Şeklindeki bu hadise şair telmih sanatıyla temas etmiştirturkeyarenacom
10 Yeni Kavram ve İmgeler: Hürriyet eşitlik vatan sevgisiadaletkanun üstünlüğü

11 Bir milletin ve insanın hürriyeti nasıl değerlendirdiğien güzel biçimde anlatılmıştır Hürriyet olmadan insan bireysel haya*tını özgürce yaşayamaz Bu durumda insan kendini baskı altında hissedecek ve sürekli huzursuz olacaktır

12 Vatan sevgisi yolunda yapılan her türlü iyi çalışma ülkeye bir şeyler kazandıracaktır. Ülkesini seven ülkesinin gelecekte de özgür ve zengin olmasını isteyen bireyler bu şiirdeki hürriyet tanımıyla harekete geçerlerse istediklerinin hepsine mutlaka kavuşacaklardır Bir ülkenin hürriyetini sevmek ülkenin geleceğini emin ellere bırakacak olanlara yardım etmek demektir Şimdi yapılan iyi çalışmalar gelecekte büyük bir zaferin kazanılmasına yardım edebilir

13 Namık Kemal vatan için savaşan didinen içi vatan sevgisiyle dolu bir şairdir Atatürk Namık Kemal’in bir beytini değiştirerek kullanmıştır.Namık Kemal ülkenin içinde bulunduğu durumda bir kurtarıcı arayarak sağa sola sorular yöneltmekte ülkenin kurtarılıp kurtarılamayacağından endişe etmektedir Atatürk ise değiştirdiği bu beyitle “vatanın mutlaka kurtarılacağını” söylemektedir Namık Kemal endişeli Atatürk ise kararlıdır Namık Kemal’i eserinde belirttiği gibi “hürriyet” ve “vatan” kavramlarıyla özdeşleştirebiliriz. O hürriyet ve vatan şairidir Onu böyle düşünmemizde onun hürriyete ve vatana oları âşık kişiliği ve yazdığı eserlerde sürekli bu iki kavramı en üstte tutması sürekli bu kavramların değerini insanlara anlatması etkili olmuştur.

14) a- Namık Kemal doğru bildiğini söylemekten çekinmeyen bir yazardır. Vatanını ve hürriyetini çok sevdiği için ülkenin içinde bulunduğu zor şartlardan kurtarılması için elinden gelen her türlü gayre*ti göstermiştir Devrin siyasi kişileriyle de irtibatı olan şair hükümeti yanlış icraatları sebebiyle eleştirmiştir. Bu eleştiri onun dürüst bir insan olduğunu gösterir. Şiirinde de dediği gibi makam mal mülk ve şöhret için alçalmamış hak bildiği yolda hiçbir şeyden korkmadan dosdoğru ilerlemiştir. Ona göre Avrupalıların Osmanlı’ya göre bazı teknik üstünlükleri vardır Bu teknik üstünlüğü onlardan alırsak bizdeki “hamiyet” mayası bizi onlardan daha zengin ve üstün yapacaktır Bu amaçla yazdığı yazılarda ülkenin İslam birliği içinde refaha kavuşabileceğini ülkenin ırk olarak farklı köklerden gelen milletlerinin tek bir potada yani din potasında birleşebileceğine inanmış bir fikir adamıydı. Ayrılıkları değil birlik olabileceğimiz yönlerimizi hep en üstte tutmalıyız. Namık Kemal bu ideali uğrunda pek çok eser yazmıştır.

b- Bu şiir Namık Kemal’in en fazla ezberlenen bilinen şiiridir Onun şahsiyetinin bütün olumlu taraflarıyla hürriyet kavramı etrafında ördüğü düşüncelerini en iyi yansıtan bu şiir hürriyet ve vatan sevgisinin en değerli örneğidir Bu şiir sadece edebî anlamda bir tesire sahip değildir.Toplum üzerinde olumlu tesirleri olan vatan ve hürriyet sevgisini kuşaklara aşılamış bir eserdir Bu şiir devrin zihniyetini yansıtan bir aynadır.

Hürriyet Kasidesi çevirisi, tahlili derleme sonucu yapılmıştır. Hürriyet Kasidesi konusundaki eksikleri yorumlarınızla giderebilirsiniz. 9.sınıf Türk Edebiyatı, 10.sınıf Dil ve Anlatım, 11.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, performans proje ödevleri, güncel bilgiler ve daha fazlası için EĞİTİM

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. Tonyukuk dedi ki:

  10.sınıf edebiyat
  11.sınıf dil ve anlatım ders notları
  Şiir tahlilleri, proje ve performans ödevleri indir

BİR YORUM YAZ