08.12.2021 - Ekipler Amirliğine Hoş Geldiniz

Namaz Nasıl Kılınır Tablo Halinde Resimli Anlatım

Namaz Nasıl Kılınır Tablo Halinde Resimli Anlatım

Namaz Nasıl Kılınır Okunacak Dualar Tablo Halinde Anlatım

Namaz Nasıl Kılınır tablolu anlatım, Resimli namaz kılma dersleri, Tablo halinde namaz kılma, namaz rekatları anlatımı, namazda okunacak dualar, namazda okunması gereken dualar, sabah namazı nasıl kılınır, yatsı namazı ve vitir, öğlen namazında nelere dikkat edilmeli, akşam namazı için uyarılar

Her Müslümanın yerine getirmesi gereken ibadet olan namaz ve namaz kılma ile ilgili bilmeniz gerekenler… Namaz Nasıl Kılınır tüm Müslümanlarca bilinmesi gereken bir soru.İstanbul Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı’nın anlattığı 5 vakit namaz nasıl kılınır konusu ile hangi namazın ne zaman kılınacağını, okunan duaları, namaz başlamadan önce nasıl niyet edileceğini, namazların farzları ve sünnetlerinin öğreneceksiniz. Sabah namazı kaç rekattır? Sabah namazının farzı ve sünneti nasıl kılınır? Sabah namazını kılarken hangi dualar okunur? Öğle namazı kaç rekattır? Öğle namazının farzı ve sünneti nasıl kılınır? Öğle namazını kılarken hangi dualar okunur? İkindi namazı kaç rekattır? İkindi namazının farzı ve sünneti nasıl kılınır? İkindi namazını kılarken hangi dualar okunur? Akşam namazı kaç rekattır? Akşam namazının farzı ve sünneti nasıl kılınır? Akşam namazını kılarken hangi dualar okunur? Yatsı namazı kaç rekattır? Yatsı namazını kılarken hangi dualar okunur?

Hepsi ve daha fazlası konu içeriğimizde…

Namaz Nasıl Kılınır – Hangi Dualar Okunur

tablo-halinde-sabah-namazinin-kilinisi-dualari tablo-halinde-ogle-namazinin-kilinisi-dualaritablo-halinde-ogle-namazinin-kilinisi-dualari-2tablo-halinde-ikindi-namazinin-kilinisi-dualari tablo-halinde-aksam-namazinin-kilinisi-dualari   tablo-halinde-yatsi-namazinin-kilinisi-dualari-2

Namaz Duaları ve Anlamları

FATİHA SÛRESİ Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrâhîm.

Elhamdü lillâhi rabbil’ alemîn. Errahmânir’rahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinassırâtel müstakîm. Sırâtellezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn. (Amin)

Anlamı :Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Hamd, âlemlerin Rabb’i, Rahman, Rahîm ve din gününün (kıyâmet günü) sahibi olan Allah’a mahsustur. Yalnız Sana ibadet eder, yalnız Sen’den yardım isteriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazâba uğrayanların ve sapkınların yoluna değil.

FİL SÛRESİ Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrâhîm.

Elem tere keyfe fe’ale rabbüke biashâbilfîl. Elem yec’al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâretin min siccîl. Fece’alehüm ke’asfin me’kûl.

Anlamı: Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.( Ey Resûlüm !) Rabb’inin, fil sahiplerine (fillerle donatılmış Ebrehe ordusuna) neler ettiğini görmedin mi? O, bunların kötü plânlarını boşa çıkarmadı mı? O, bunların üzerine bölük bölük ebabil kuşlarını gönderdi. Ki bunlar, onlara (fil sâhiplerine) pişmiş çamurdan (yapılmış) taş atıyordu. Derken (Allah) onları yenik ekin yaprağı gibi (delik, deşik) yapıverdi.

GUREYŞ SÛRESİ Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrâhîm

Li’î lâfi Gureyş’in. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya’büdû rabbe hâzelbeyt Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf.

Anlamı: Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Kureyş’i ısındırıp alıştırdığı, Onlar’ı kışın (Yemen’e) ve yazın (Taif’e) yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için (Kureyşliler de) kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan, bu evin (Kabe’nin) Rabb’ine, kulluk etsin. Not: *h şeklinde yazılan h harfi boğaz hırıldatılarak çıkartılır.

MAUN SÛRESİ Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrâhîm.

Era’eytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm. Ve lâ yehuddu alâ ta’âmilmiskîn. Feveylün lilmüsallînEllezîne hüm an salâtihim sâhûn. Ellezîne hüm yürâ üne. Ve yemne’unel mâ’ûn.

Anlamı :Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Dini (Müslümanlığı) yalanlayanı (”Din yalandır” diyen Ebu Cehil’i) gördün mü? İşte yetimi iten, yoksulu doyurmayı özendirmeyen de O kimsedir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar, yardıma (zekat, sadaka ve komşu yardımlaşmasına ) bile engel olurlar.

KEVSER SÛRESİ Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrâhîm.

İnnâ a’taynâ kelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel’ebter.

Anlamı :Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Yâ Muhammed! (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) Şüphesiz , Biz sana kevseri (pek çok nimeti) verdik. Onun için Rabb’ine namaz kıl ve kurban kes. Asıl sonu olmayanlar (soyu devam etmeyecekler) onlardır.(Sana ”evlatsız” diyenlerdir.)

KÂFİRÛN SÛRESİ Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrâhîm.

Gul yâ eyyühel kâfirûn. Lâ â’büdü mâ ta’büdûn. Ve lâ entüm âbidüne mâ a’büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Leküm dînüküm veliye dîn.

Anlamı :Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Yâ Habîbim! Onlara de ki: Ey kâfirler! Ben sizin kulluk ettiklerinize (putlarınıza) kulluk etmem. Siz de Benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.Ben de sizin kulluk ettiğinize kulluk edecek değilim. Siz de Benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, Benim dinim Bana’dır.

NASR SÛRESİ Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrâhîm.

İzâ câe nasrullâhi velfeth. Ve raeytennâse yed*hulûne fî dinillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirhü İnnehü kâne tevvâbâ.

Anlamı : Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Yâ Muhammed ! (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) Allah’ın yardımı ve fethi (Mekke’nin fethi) gelince, Sen de insanların bölük bölük Allah’ın dinine (Müslümânlığa) girdiklerini görünce, hemen Rabb’ini hamd ile tesbîh et. O’ndan bağışlanmayı iste. Şüphesiz ki O, tövbeleri çok kabul edendir. Not: *h şeklinde yazılan h harfi boğaz hırıldatılarak çıkartılır.

TEBBET SÛRESİ Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrâhîm.

Tebbet yedâ Ebî Lehebin ve tebb. Mâ ağnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyeslâ nâren zâte Leheb Vemraetühû hammâletelhatab. Fî cîdihâ hablün min mesed.

Anlamı : Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Ebû Leheb’in iki eli kurusun. Ve kurudu. O’na ne malı fayda verdi ne de kazandığı. O bir alevli ateşe girecektir. Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu halde, sırtında odun taşıyan karısı da (ateşe girecektir).

İHLÂS SÛRESİ Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrâhîm.

Gul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad. (yekün lehû , tecvitli olarak, yeküllehû okunur)

Anlamı : Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Ya Muhammed ! (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) de ki: O, Allah bir dir, Samed dir (Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin kendisine muhtaç olduğu). O, doğurmamıştır, doğurulmamıştır. Hiçbir şey, O’nun dengi ve benzeri değildir.

FELÂK SÛRESİ Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrâhîm.

Gul e’ûzü birabbil felag. Min şerri mâ *halag. Ve min şerri ğâsigîn izâ vegab. Ve min şerrin neffâsâti fil’ugad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Anlamı : Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Yâ Muhammed ! (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) de ki:Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöküp bastığı zaman gecenin şerrinden, düğümlere (büyücülerin ipliklere bağladıkları düğümlere) üfürenlerin şerrinden ve hased ettiği zaman hased edenin şerrinden, sabâhın Rabb’ine sığınırım. Not: *h şeklinde yazılan h harfi boğaz hırıldatılarak çıkartılır.

NÂS SÛRESİ Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrâhîm.

Gul e’ûzü birabbinnâs Melikinnâs. İlâhinnâs. Min şerril vesvâsil*hannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudürinnâs. Minelcinneti vennâs.

Anlamı: Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Yâ Muhammed ! (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) de ki:Cinlerden ve insanlardan, insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabb’ine, insanların Malik’ine, insanların ilâhına sığınırım . Not: *h şeklinde yazılan h harfi boğaz hırıldatılarak çıkartılır.

KADİR SÛRESİ Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrâhîm.

İnnâ enzelnâhü fî leyletilkadr. Ve mâ edrâke mâ leyletülkadr. Leyletülkadri hayrün min elfişehr. Tenezzelülmelâiketü verrûhu fîhâ bi-izni Rabb’ihim, min külli emr. Selâmün, hiye hattâ matle’il fecr.

Anlamı: Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Şüphesiz Biz, (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.Melekler ve Ruh (Cebrail), Rabb’i’nin izni ile her iş için (semâ’dan yere) o gece inerler. O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir.

TEKÂSÜR SÛRESİ Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrâhîm.

Elhâkümüttekâsür. Hattâ zürtümülmegâbir. Kellâ sevfe ta’lemûn. Sümme kellâ sevfe ta’lemûn. Kellâ lev ta’lemûne ilmel yâgîn. Leterevünnelcahîm. Sümme leterevünnehâ aynel yagîn.Sümme letüselünne yevmeizin aninna’îm.

Anlamı: Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. O çokluk taslamak sizleri oyaladı, ta kabirlere kadar gidip kabirdeki büyüklerinizi ziyaret edişinize kadar ! Öyle değil, ileride bileceksiniz! Sonra yine öyle değil, ileride bileceksiniz! Öyle değil, kesin olarak bilseniz, andolsun ki, Cehennem’i mutlaka göreceksiniz! Sonra yine andolsun ki, onu (Cehennem’i) yakın gözüyle göreceksiniz! Sonra andolsun ki, O gün (Kıyamet günü) her nimetten sorgulanacaksınız!

ASR SÛRESİ Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrâhîm.

Vel’asr. İnnel’insâne lefî *husr. İllellezîne âmenû ve amilûssâlihâti vetevasav bilhaggı vetevâsav bissabr.

Anlamı: Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Andolsun asra (zamana). İnsanlık hüsranda (yanlış yolda). Ancak iman edenler ve doğruları yapanlar, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna (onlar hüsranda değildir).

HÜMEZE SÛRESİ Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrâhîm

Veylün li külli hümezetin lümezeh. Ellezicemea malen ve addedeh.Yahsebü enne malehû a*hledeh. Kellâ le yümbezenne fil hutameh. Ve mâ edrâke mel hutameh. Nârullahilmugadeh elletî tettaliu alel ef’ideh İnnehâ aleyhim mü’sadeh fî amedim mümeddedeh.

Anlamı : Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi adet edinen herkesin vay haline. O ki; mal toplamış ve onu sayıp durmuştur. O, malın kendisini ebedi kılacağını zannetmiştir. Hayır! Andolsun ki O, Hutame’ye atılacaktır. Hutame’nin ne olduğunu bilir misin? O Allah’ın tutuşturulmuş, tırmanıp kalplerin ta üstünü saran ateşidir. Onlar (bu ateşin içinde) uzatılmış sütunlara bağlanmışlardır ve o vaziyette o (ateş) üzerlerine kapatılmıştır.

Namaz Nasıl Kılınır, Hangi Dualar Okunur, Duaların Okunuş Sırası, Namazda Okunacak Dualar ve Anlamları…

Allah (cc) kıldığınız namazları kabul etsin…

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 3 YORUM
 1. PageRank dedi ki:

  Bu mübarek günlerde Allah kıldığınız namazları kabul etsin.

  1. hjglghjk dedi ki:

   Amin.

 2. Ezan Nuri dedi ki:

  Namaz dinin direğidir. İhmal etmeyelim, ertelemeyelim din kardeşlerim. Selam ve dua ile

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.